sanb5auM4M37Pyo4MMfYDnpX2RFOnLLS8F7U6l3oPncAmkIkQnd9UGRbGuwplxpo

Угода користувача

Текст цієї Угоди є публічною офертою і пропозицією по використанню даної Платформи на зазначених в Угоді умовах.

Акцептом справжньої оферти вважається здійснення третьою особою дій з використанням Платформи.

Визначення термінів.

У цій Оферті, терміни матимуть такі значення:

Оферта – дана угода користувача на використання Платформи.

Користувач – особа, що використовує Платформу.

Криптовалюта – це програмний код (набір символів, цифр та букв), що є об’єктом права власності, який може виступати засобом міни, відомості про який вносяться та зберігаються у системі блокчейн в якості облікових одиниць поточної системи блокчейн у вигляді даних (програмного коду);

Платформа - сукупність інформації, текстів, графічних елементів, дизайну, зображень, фото та відеоматеріалів, набір програмних і технічних засобів, що використовуються Платформою для обробки операцій, здійснених Користувачами на Платформі.

Оголошення - прийняте Платформою від Користувача доручення, що виражає його намір на вказаних в дорученні умовах вчинити операцію обміну з обраним типом і кількістю Криптовалюти.

Всі інші терміни та визначення, що зустрічаються в тексті Угоди, тлумачаться Сторонами відповідно до законодавства і звичаїв, що склалися в мережі Інтернет, а також звичайних правил тлумачення відповідних термінів.

Назви заголовків (статей) Угоди призначені виключно для зручності користування текстом Угоди і буквального юридичного значення не мають.

З моменту початку використання Платформи та/або реєстрації на Платформі, умови цієї Угоди є прийнятими і обов'язковими для Користувача.

УВАГА: Якщо Ви не згодні з умовами цієї Угоди, не користуйтеся Платформою і не реєструйтеся на ній.

1. Загальні положення

1.1. Угода регулює порядок надання Користувачам доступу до Платформи, отримання інформації про розміщені оголошення і розміщення оголошень на Платформі.

1.2. Платформа надає Користувачеві доступ до Платформи і можливість її використання. Користувач зобов'язується використовувати Платформу відповідно до умов цієї Угоди.

1.3. Угода регламентує порядок здійснення операцій за допомогою Платформи, порядок розміщення оголошень, види вступних, забезпечувальних та інших внесків користувачів, види операцій і порядок їх проведення з використанням інформації на Платформі.

 

2. Допуск до використання Платформи.

2.1. Аутентифікація доступу до інтерфейсів Платформи забезпечується шляхом використання логіна і пароля вказаних при реєстрації на Платформі.

2.2. Після реєстрації на Платформі, Користувач отримує доступ до особистого кабінету. Користувач має право здійснювати операції на Платформі за допомогою особистого кабінету.

 

3. Розміщення оголошень на Платформі.

3.1. Платформа розміщує оголошення користувачів на обмін Криптовалюти і забезпечує дотримання еквівалентності обміну, встановленого Користувачами. Під оголошенням на обмін Криптовалюти розуміється оферта Користувача на обмін Криптовалюти на вказаних Користувачем умовах. Для розміщення оголошення Користувачеві необхідно заповнити форму, призначену для оголошень.

3.2. Операції обміну Криптовалюти проводяться на основі оголошень, поданих Користувачами. Розміщення оголошення є управлінським актом Платформи на підставі доручення Користувача з метою проведення операції обміну Криптовалюти на умовах, зазначених в оголошенні. Користувач може знімати оголошення, а також змінювати їх параметри.

3.3. Оголошення на Платформі розміщуються на певних Користувачами умовах з обміну прав на Криптовалюти з іншими Користувачами. При цьому Платформа, ні за яких обставин, не є стороною оголошень і операцій обміну між Користувачами. Оголошення виконуються безпосередньо між Користувачами за інформаційної підтримки Платформи.

3.4. Оголошення, поставлені в чергу, які не відкликаються Користувачами знаходиться на Платформі до того моменту, поки не відбувається їх виконання.

3.5. Оголошення Користувача розміщується на Платформі після перевірки наявності забезпечувального та інших внесків, необхідних для виконання оголошення.

3.6. Забезпечувальні внески обчислюються в Криптовалюті та національній валюті України (надалі гривні). Для забезпечення виконання зобов'язань за розміщеними оголошеннями для обміну Криптовалюти, Користувачі на час дії оголошень переводять на рахунки Платформи обсяги Криптовалюти та гривні в розмірі еквівалентному повного об'єму оголошень і обсягом забезпечувального внеску, встановленого Платформою.

3.7. Забезпечувальний внесок повертається Користувачеві в разі відкликання оголошень, поданих Користувачем, - частково, в розмірі, що припадає на відкликані оголошення виконання за якими ще не почалося.

3.8. Платформа контролює наявність у Користувачів можливості розміщувати і виконувати оголошення і, таким чином, підвищує довіру Користувачів один до одного знижуючи ризик невиконання Користувачем зобов'язань за розміщеними оголошеннями. Платформа не розміщує оголошення, якщо забезпечувального внесок Користувача недостатньо для виконання розміщеного оголошення.

4.Виконання оголошень.

4.1. Оголошення виконується, під час розміщення зустрічного оголошення, з еквівалентними умовами. При цьому розміщення Платформою зустрічних оголошень визнається Користувачами акцептом їх оголошень. Оголошення визнається виконаним з моменту розміщення Платформою зустрічного оголошення.

4.2. Оголошення може бути виконано частково. При цьому Платформою буде виставлено нове оголошення в розмірі невиконаного залишку по початково розміщеному оголошенню.

4.3. При перегляді оголошень, Користувач самостійно приймає рішення про прийнятність умов обміну і початку виконання операції. Для виконання операції по обраному оголошенню Користувач відповідно до графічного інтерфейсу Платформи розміщує зустрічне оголошення з умовами, аналогічними обраному оголошенню. Операція обміну вважається розпочатою в момент розміщення Користувачем зустрічного оголошення. При цьому обсяг доступний для обміну в поданому оголошенні зменшується на обсяг операції. Кількість обсягу в зустрічному оголошенні зменшується на обсяг операції. Якщо отриманий таким чином невиконаний залишок дорівнює нулю, то зустрічне оголошення видаляється з черги як виконане. При отриманні Платформою підтвердження про завершення обміну оголошення вважається виконаним.

4.4. Розрахунки за оголошеннями і операціями обміну, вчиненими за допомогою Платформи, функціонують за принципом повного попереднього депонування всього обсягу Криптовалюти, пропонованої до обміну і забезпечувальних внесків в обсягах встановлених Платформою.

4.5. Обмін Криптовалюти здійснюється безпосередньо між Користувачами на умовах, визначених в розміщуваних оголошеннях.

4.6. Виконання по оголошенню відбувається шляхом перерахування на рахунок Користувачів, сум Криптовалют, зазначених у зустрічних оголошеннях. Перерахування Криптовалюти проводиться Платформою автоматично. З цього моменту обов’язок Платформи по дорученню Користувачів вважається виконаним.

4.7. Платформа може встановлювати порядок виставлення оголошень, види вступних, комісійних, забезпечувальних та інших внесків користувачів, види операцій і порядок їх виконання на Платформі в односторонньому порядку.

4.8. Користувач зобов'язаний при виконанні оголошень проходити процедуру ідентифікації, встановлену Платформою або третіми особами (агрегаторами платежів, кредитними та іншими організаціями), і виконувати інші вимоги законодавства в сфері протидії відмиванню (легалізації) доходів, одержаних злочинним шляхом.

4.8. Оскільки Платформа не є податковим агентом у розумінні податкового законодавства, і відповідно не веде облік доходів, Користувачі зобов'язані самостійно, декларувати, розраховувати та сплачувати податки з отриманого від проведених обмінних операціях доходів, у розмірі та строки передбачені чинним міжнародним законодавством та законодавством країни Користувача.

 

5. Попередження про ризики

5.1. Користувач гарантує, що йому відомі основні принципи роботи платіжних систем, Криптовалютних гаманців і у нього є можливість здійснювати транзакції з ними.

5.2. Користувач розуміє, що Платформа розміщує оголошення, на підставі яких здійснюється обмін Криптовалюти, і що умови оголошень встановлюються самими Користувачами. Платформа ніяк не впливає на оголошення, що розміщуються і обрані Користувачами. Користувач несе всі економічні ризики, пов'язані з вибором того чи іншого оголошення. Платформа не гарантує Користувачеві того, що оголошення буде виконано і що умови його виконання будуть вигідні для Користувача.

5.3. Користувач розуміє, що Платформа не має відношення до вчинення операцій та/або транзакцій з Криптовалютою, тому Платформа не приймає на себе ніяких гарантій щодо термінів та/або можливості здійснення операцій та/ або транзакцій з електронною валютою.

5.4. Користувач розуміє, що будь-які операції з Криптовалютою мають незворотній характер.

5.5. Будь-яка операція з Криптовалютою може бути розірвана в односторонньому порядку без пояснення причин.

5.6. Користувач розуміє положення невизначеності правого статусу Криптовалюти та відповідні ризики, що можуть позбавити Користувача права Володіння включаючи, але не виключно право розпорядження Криптовалютою та гривнею, що знаходиться, як забезпечувальний внесок Користувача, у випадку вилучення серверів Платформи, блокування ІР адреси Платформи, тощо.

 

6. Права та обов'язки Сторін

6.1. Користувач має право:

6.1.1. Відповідно до умов Угоди, отримати доступ до Платформи і особистого профілю.

6.1.2. Отримувати інформацію про розміщені Користувачем оголошеннях.

6.1.3. Відповідно до умов Угоди, розміщувати оголошення на Платформі.

6.2. Користувач зобов'язаний:

6.2.1. Належним чином виконувати умови Угоди.

6.2.2. Надавати повні і достовірні дані, необхідні для ідентифікації Користувача.

6.2.3. За запитом Платформи надавати додаткову інформацію, пояснення та іншу інформацію по оголошеннях.

6.2.4. Вносити на рахунки Платформи комісійні, забезпечувальні та інші внески;

6.2.5. Не передавати дані облікового запису третім особам;

6.2.6. Негайно інформувати Платформу в разі втрати, або компрометації пароля, а також в разі незаконного заволодіння третіми особами доступу до особистого кабінету.

6.2.7. Знайомитися зі змінами та доповненнями в цій Угоді.

6.2.8. Нести ризик випадкової втрати забезпечувальних внесків у випадку вилучення серверів Платформи правоохоронними органами та або блокування роботи Платформи відповідними органами.

6.3. Платформа має право:

6.3.1. Отримувати комісійні, забезпечувальні та інші внески Користувачів на забезпечення роботи Платформи.

6.3.2. Запитувати у Користувача інформацію, необхідну для його ідентифікації.

6.3.3. Запитувати у Користувача інформацію по розміщеним оголошенням.

6.3.4. У разі виявлення оголошень, виконаних з порушенням Угоди, розривати виконання оголошень, і повертати отримане по таким оголошенням, Користувачам які брали участь в їх виконанні.

6.3.5. Заблокувати Користувача у випадках порушення умов оферти або Угоди без пояснення причини, але з можливістю виведення Користувачем наявних на рахунках Платформи забезпечувальних внесків.

6.3.6. Змінювати і доповнювати умови Угоди.

6.3.7. Не надавати доступ до Платформи в разі неподання Користувачем інформації, необхідної для його ідентифікації.

6.3.8. Контролювати стан виконання оголошень Користувачів.

6.3.9. На свій розсуд прийняти рішення про виконання оголошення або їх відкликання відповідно до умов Угоди.

6.4. Платформа зобов'язана

6.4.1. Надати Користувачу доступ до Платформи, при дотриманні Користувачем умов Угоди;

6.4.2. Надавати Користувачу інформацію про стан оголошень, розміщених на Платформі.

6.4.3. Зараховувати на рахунки Платформи комісійні, забезпечувальні та інші внески користувачів, згідно умов цієї Угоди.

6.4.4. Забезпечити повернення належних Користувачу забезпечувальних внесків, згідно умов цієї Угоди.

7. Внески користувачів.

7.1. Результатом використання Платформи, є обмін Криптовалюти між Користувачами. При цьому Користувач визнає, що обмін на Платформі проводиться на основі оголошень, що розміщуються Користувачами, і Платформа, ні за яких обставин, не є стороною обміну.

7.2. Комісійні, забезпечувальні та інші внески користувачів на забезпечення роботи Платформи визначаються відповідно до тарифів, які визначаються Палтформою окремо по кожному розміщеному оголошенню.

7.3. Платформа за дорученням Користувача утримує комісійні, забезпечувальні та інші внески в момент виконання (в тому числі часткового) розміщеного оголошення, відповідно до тарифів, які визначаються Платформою із затвердженням їх Користувачем при розміщенні оголошення.

7.4. Користувачі на свій розсуд можуть вносити на рахунок Платформи, безповоротні внески на підтримку роботи Платформи.

8. Відповідальність Сторін.

8.1. У разі порушення Користувачем умов Оферти, законодавства, норм моралі і совісті, або в разі змови з іншими Користувачами для порушення умов Оферти, Платформа має право заблокувати або видалити особистий кабінет Користувача, заборонити або обмежити доступ до використання особистого кабінету Користувача доступу до певних або всіх функцій Платформи.

8.2. Користувач використовує Платформу в тому вигляді, в якому вона представлена, на власний ризик. Платформа не гарантує Користувачеві досягнення будь-яких результатів внаслідок використання Платформи.

 

9. Податки.

9.1. У відповідності з Податковим кодексом України, Платформа не є податковим агентом Користувача. У зв'язку з цим Користувач особисто несе відповідальність за сплату всіх податків, що нараховуються в результаті або у зв'язку з виконанням оголошень розміщених ним на Платформі відповідно до чинного законодавства або існуючою практикою оподаткування з урахуванням їх можливих змін. Користувачі нерезиденти повинні усвідомлювати, що оскільки вони не є громадянами України дохід отриманий внаслідок обміну Криптовалюти має статус іноземного походження.

9.2. Платформа не несе відповідальності за виконання Користувачем податкових зобов'язань, надання Користувачеві інформації або рекомендацій щодо зазначених податкових зобов'язань або повідомлення Користувача про зміни податкового законодавства або практики оподаткування.

 

10. Зміна умов Угоди.

10.1. Платформа має право в односторонньому порядку змінювати умови Угоди, при цьому такі зміни вступають в силу з моменту опублікування нової версії Угоди.

10.2. При кожному відвідуванні Платформи Користувач зобов'язується перевіряти наявність нової версії Угоди.

10.3. Продовження використання Платформи та/або особистого кабінету означає згоду Користувача з умовами нової версії Угоди.

10.4. Якщо Користувач не згоден з умовами нової версії Угоди, він повинен негайно перестати використовувати Платформу.

 

11. Особливі умови.

11.1. Платформа містить результати інтелектуальної діяльності. Використовуючи Платформу Користувач визнає і погоджується з тим, що весь вміст платформи включаючи, структуру і  вміст Платформи захищені авторським правом, правом на товарний знак і іншими правами на результати інтелектуальної діяльності, і що зазначені права є дійсними і охороняються у всіх формах, на всіх носіях і щодо всіх технологій, як існуючих в даний час, так і розроблених або створених згодом. Ніякі права на будь-який вміст Платформи, не переходять до Користувача в результаті використання Платформи.

11.2. Погоджуючись із Угодою, Ви автоматично підписуєтеся на отримання emаil повідомлень.

11.3. Платформа може містити посилання на інші ресурси в мережі Інтернет (сайти третіх осіб). Зазначені треті особи та їх Контент не перевіряються Платформою на відповідність тим або іншим вимогам (достовірності, повноти, законності і т.п.). Платформа не несе відповідальності за будь-яку інформацію, матеріали, розміщені на сайтах третіх осіб, до яких Користувач отримує доступ з використанням Платформи, в тому числі, за будь-які думки або твердження, виражені на сайтах третіх осіб, рекламу і т.п., а також за доступність таких сайтів або контенту і наслідки їх використання Користувачем.

11.4. Платформа має право вчиняти угоди переуступлення і переводу боргу, за всіма зобов'язаннями, що виникли з Угоди. Користувач цим дає свою згоду на переуступлення прав і переведення боргу будь-яким третім особам. У випадку переуступлення прав та/або переведення боргу Платформа інформує Користувача, розміщуючи відповідну інформацію на Платформі або в особистому кабінеті Користувача.

11.5. Усі спори, розбіжності і претензії, які можуть виникнути у зв'язку з виконанням, розірванням чи визнанням недійсним Угоди, Сторони будуть прагнути вирішити шляхом переговорів. Сторона, у якої виникли претензії та/або розбіжності, направляє іншій Стороні повідомлення із зазначенням обставин.

11.6. Платформа не є стороною по операціях між Користувачами, не несе відповідальності перед третіми особами за дотримання Користувачами будь-яких зобов'язань по відношенню до них і не є стороною в спорах, які можуть виникнути в зв'язку з такими зобов'язаннями. У разі виявлення помилок в роботі Платформи Користувачеві необхідно звернутись в технічну службу підтримки Платформи.

11.6. Користувач перед реєстрацією на Платформі повинні самостійно перевірити наявні законодавством заборони на проведення обмінних крипто валютних операцій на території їх реєстрації самостійно.